Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

rosses
5812 39e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
rosses
2889 a579 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
4985 1e1e 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialaluna laluna

March 21 2017

rosses
2806 be36 390
Reposted fromerial erial viagrosz grosz
rosses
0419 0569 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viagronsaker gronsaker
rosses
1776 735a 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viaJamesEvans JamesEvans
2475 7315 390
Reposted fromtron tron viafoodforsoul foodforsoul
2629 2c28 390
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viabadblood badblood
9721 c52e 390
5116 dad0 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viabadblood badblood
rosses
rosses
rosses
Reposted frombluuu bluuu
rosses
rosses
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianewperception newperception
rosses
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita vialittle-things little-things
rosses
4451 6956 390
rosses
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover vianezavisan nezavisan
rosses
Kobieta ukryje miłość przez czterdzieści lat, ale nie potrafi ukryć złości i gniewu.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromcryingangel cryingangel vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl