Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

7302 d70e 390
Reposted fromdivi divi
rosses
Eugene Michel, Fearless Award (best wedding pictures)
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viacalvados calvados
rosses
5680 4926 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 15 2017

rosses
3007 c2d2 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaampajewska ampajewska
2897 119b 390
Reposted frombrumous brumous viaczoo czoo
rosses
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaczoo czoo
rosses
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadivi divi
rosses
rosses
7690 ea59 390
rosses
4478 473e 390
Reposted fromojkomena ojkomena viaoutoflove outoflove
9936 abfc 390

October 14 2017

rosses
8595 3419 390
Reposted fromtwice twice viakhal khal
rosses
8772 52d2 390
Reposted fromfelicka felicka viaoversensitive oversensitive
rosses
4419 79bf 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakhal khal
6144 777c 390
Reposted fromhawke hawke viakhal khal
5724 2ebb 390
Reposted fromhawke hawke viakhal khal
9595 cd23 390
Reposted fromhawke hawke viakhal khal
rosses
5846 795d 390
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
rosses
5846 5a69 390
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl