Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

rosses

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

rosses
rosses
9519 9c77 390
rosses
rosses
Reposted fromambermoon ambermoon vialaluna laluna
rosses
4989 6ca5 390
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka vialaluna laluna
rosses
0376 ba09 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialaluna laluna

November 08 2018

rosses
8324 afa2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawhatashame whatashame
rosses
2553 fa07 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
rosses
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
rosses
9751 10d1 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoelya noelya
rosses
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBetterDays BetterDays
rosses
rosses
1999 b74a 390
rosses
2883 fc80 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
rosses

November 06 2018

rosses
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viala-lu la-lu
rosses
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
rosses
4661 ed96 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl