Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

rosses
4269 042f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
rosses

November 08 2019

rosses
0634 1d47 390
Reposted fromnyaako nyaako viaikari ikari
rosses
2819 696f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
rosses

November 06 2019

rosses
2034 4e39 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainto-black into-black
rosses
9568 536d 390
Reposted fromverronique verronique viaverena-i-p verena-i-p
rosses
3717 fba9 390
Reposted fromBabson Babson viapiehus piehus
rosses
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
rosses
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
rosses
3158 cdb4 390
Reposted fromcvx cvx viaprzytulanki przytulanki
rosses
7641 e19c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaadaaa93 adaaa93

November 04 2019

rosses
6083 4584 390
rosses
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viathoruviel thoruviel
rosses
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
rosses
9728 e58f 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viahormeza hormeza
rosses

November 03 2019

rosses
6078 a689 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
rosses
Reposted fromshakeme shakeme viaBetterDays BetterDays
rosses
7981 6b47 390
Reposted fromnyaako nyaako viaBetterDays BetterDays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl