Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

rosses
4872 f1df 390
Reposted fromnadelle nadelle vialadymartini ladymartini
rosses
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viachachi chachi
6096 1d47 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
rosses
rosses
Reposted frombluuu bluuu viaehh ehh
9998 9393 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vialexxie lexxie
4996 b845 390
rosses
Reposted frombluuu bluuu viakoloryzacja koloryzacja
rosses
1595 c4c2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
5128 2be5 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaluna laluna
2494 e626 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianoelya noelya
rosses

April 23 2017

rosses
Reposted frombluuu bluuu viaetta etta
rosses
1227 3c13 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafinatka finatka
rosses
6120 4751 390
Reposted fromvandalize vandalize vianowaczi nowaczi
rosses
3009 c459 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaElfLucznik ElfLucznik
rosses
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahydeaway hydeaway
rosses
0051 35fb 390
Reposted fromprecious precious viawiks wiks
rosses
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaaynis aynis
rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl