Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

7946 99c7 390

omg-humor:

That’s actually not even a bad idea

Reposted fromcobbl3 cobbl3 vialaluna laluna
rosses
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan
rosses
rosses
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic vianoelya noelya
rosses
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viaadaaa93 adaaa93

June 16 2017

rosses
rosses
0802 0504 390
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin
rosses
0441 0a34 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viazucha zucha
rosses
2927 1e96 390
rosses
rosses
4747 5875 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaTangizz Tangizz
rosses
3943 5aeb 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaTangizz Tangizz
rosses
8316 3689 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaTangizz Tangizz
rosses
1356 672c 390
rosses
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazucha zucha
rosses
3652 aa3d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoelya noelya
rosses
8591 464e 390
Reposted fromwiecejnic wiecejnic vianoelya noelya

June 15 2017

rosses
rosses
9258 e59a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl