Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

rosses
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa viabreatheslow123 breatheslow123
rosses
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
rosses
4819 bc3b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadaaa93 adaaa93
rosses
2887 3f42 390
Reposted fromsoSad soSad viaIriss Iriss
rosses
4090 decb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss

August 15 2017

rosses
6098 b9ec 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagabrynia gabrynia
rosses
3696 7606 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialadymunalisa ladymunalisa
rosses
rosses
7542 495d 390
Reposted frominspiro inspiro vialenka024 lenka024
rosses
8445 9adf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rosses
8452 6e41 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 14 2017

rosses
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viazupson zupson
rosses
4940 1b8e 390
Reposted fromjanka89 janka89 viainto-black into-black
rosses
0992 f7e2 390
Reposted fromcountingme countingme viasimplyfalling simplyfalling
rosses
2974 3c22 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainto-black into-black
9215 a79d 390
Reposted fromsunlight sunlight viasimplyfalling simplyfalling
5405 356d 390

August 13 2017

rosses
rosses
4480 a372 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl