Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

rosses
6103 f902 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadeathbringer deathbringer
rosses
3146 124f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakarmacoma karmacoma
rosses
3895 4dfe 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
rosses
Reposted fromshakeme shakeme viaindiferencia indiferencia
rosses
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaadaaa93 adaaa93
rosses
3205 6cab 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 22 2020

rosses
8807 1a6d 390
rosses
rosses
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
rosses
rosses
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viawszystkodupa wszystkodupa
rosses
6695 1d6d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaiga-xvl iga-xvl
rosses
rosses
7263 034a 390
Reposted fromcontigo contigo viaadaaa93 adaaa93

January 21 2020

rosses
Nie chodzi o moment, w którymś ktoś uznał, że jesteś za gruby, za stary, za głupi, za płytki, za wrażliwy, za dziwny, za wysoki, za niski, za religijny, za brzydki, za emocjonalny, zbyt mocno skrzywdzony albo zbyt wykolejony, żeby można cię było pokochać. Chodzi o moment, w którym mu uwierzyłeś.
— Regina Brett
rosses
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
rosses
rosses
9559 d331 390
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianezavisan nezavisan
rosses
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaBetterDays BetterDays
rosses
1175 dbdb 390
Reposted fromsarazation sarazation vianoelya noelya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl